ไทยเบฟ เดินหน้าขับเคลื่อน
โครงการ การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ
 (Serve responsibly) (เซิร์ฟ เรสพอน ซีบรี้)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจรระดับภูมิภาค  
มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆสู่สังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในแนวทางสร้างสรรค์และตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบ  โดยมีพันธกิจในเรื่องของการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตสำนึกในการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งในเรื่องของนโยบายการบริหารงานด้านการกำกับดูแล
ตนเอง  การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัดโดยไม่ทำการตลาดสินค้าประเภท
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้บริโภคที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์  
“เมาไม่ขับ”   ณ จุดที่มีการแสดงคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น ทั้งนี้ไทยเบฟจึงได้มีการต่อยอดและขยายผลกิจกรรม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไปยังกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มและเชื่อมโยงไปยังผู้บริโภค จึงก่อให้เกิดแนวคิดในการจัดทำ โครงการ Serve Responsibly  หรือ   การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหรือองค์กรกำกับดูแลตนเอง ซึ่งเป็นการบริหารงานด้านการกำกับดูแลตนเอง ที่ประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนที่สำคัญคือ

  • ผู้ผลิต (Producers)
  • ผู้จำหน่าย (Distributors)
  • ผู้บริโภค (Consumers)

โดยโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายโดยตรงและเชื่อมโยงไปถึงผู้บริโภคที่ต้องการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคกับการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยกลุ่มเป้าหมายจะเริ่มจากผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารพรีเมียม ที่เป็นพันธมิตรขององค์กร  โดยเรียนเชิญผู้ประกอบการให้จัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าร่วมฝึกอบรม อาทิเช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม,ผู้จัดการบาร์ เป็นต้น 

ล่าสุด บริษัทฯได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้ให้บริการที่ปฎิบัติหน้าที่เป็นครั้งที่ 9 โดยเน้นกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ให้บริการที่มีความรับผิดชอบ   ตลอดช่วงเวลาฝึกอบรมในงานได้รับเกียรติจากพันธมิตรหลายฝ่ายได้แก่ นายสุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอกและ คุณชูศรี ประเสริฐสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย รวมถึงพันธมิตร อาทิ นพ.พิธาน วงศ์ธนพรเลิศ General Practitioner โรงพยาบาลบางปะกอก 8  มาให้ความรู้ด้านการแพทย์ และ พ.ต.อ.เขมรินทร์ พิศมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมือง  จังหวัดหนองคาย  
มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากตำรวจให้กับผู้เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการในครั้งนี้ ในนามของ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด
(มหาชน) นายสุรพล อุทินทุ ได้กล่าวว่า “  จากที่ทราบกันดีอยู่แล้วบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน เราเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มครบวงจร เรามีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โครงการ Serve Responsibly ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพราะเรามุ่งมั่นที่จะคืนสิ่งที่ดีสู่สังคม เรามีความตระหนักถึงความรับผิดชอบเพื่อการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันได้   ทุกส่วนเราต้องมีส่วนร่วม เราได้จัดกิจกรรมต่างๆไปถึงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการเมาไม่ขับ หรือขับขี่โดยปลอดภัยซึ่งในโครงการ Serve Responsibly นี้เราจัดทำเพื่อผู้ประกอบการ เพราะว่าผู้ประกอบการคือหนึ่งในบุคคลที่จะนำสินค้าสู่ผู้บริโภคและมีความสำคัญถ้าผู้ประกอบการสามารถตระหนักถึงความรับผิดชอบ เข้าใจว่าอะไรถูกอะไรควรก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคครับโครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการโดยตรงเราได้จัดทำโครงการนี้มาเป็นครั้งที่8 แล้วโดย 3 ครั้งที่ผ่านมาจัดที่กรุงเทพ ครั้งที่ 4 เราจัดที่ภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 5 จัดที่ภาคตะวันออก ครั้งที่6 นี้เราจัดที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาครั้งที่7 จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่3 และครั้งที่8 เราได้ไปจัดกิจกรรมดังกล่าวที่จังหวัดภูเก็ต โครงการ Serve Responsibly มุ่งหวังที่จะขยายกิจกรรมออกไปทั่วประเทศ เพื่อผู้ประกอบการต่างๆที่อยู่ภายนอกกรุงเทพและเขตปริมณฑล จะได้รับทราบและเข้าใจ เราหวังว่าผู้ที่เข้ามาอบรบจะได้นำสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากโครงการนี้ไปถ่ายทอดต่อให้หน่วยงานของท่านๆเหล่านั้นครับ” นายสุรพลกล่าว

ไทยเบฟมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้เข้าอบรมได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร Serve Responsibly ” แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ  และยิ่งไปกว่านั้นคือการมีจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ซึ่งหากผู้ให้บริการทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี สังคมก็จะสามารถลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไทยเบฟเองก็จะได้ชื่อว่าเป็นองค์กรกำกับดูแลตนเอง ได้อย่างแท้จริง

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
คุณธนาภรณ์  แสงสุวรรณ( ส้มแป้น) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายโรงงานอาวุโส  
โทร.  061-6793707