โออาร์ พร้อมเติบโตไปกับสังคมชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

 

      นางสาวราชสุดา รังสิยากูล ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และนายชูชาติ โพธิรัชต์ ผู้จัดการส่วนคลัง ปิโตรเลียมขอนแก่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมจัดงานสัมมนาสื่อมวลชน จังหวัดขอนแก่น ประจำ ปี 2562 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานกับสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นและ จังหวัดใกล้เคียง
      นางสาวราชสุดา กล่าวว่า โออาร์ ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ด้านการค้าน้ำมันและการค้าปลีกของกลุ่ม ปตท. ที่ดำเนินธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีวิสัยทัศน์ในการเป็นแบรนด์ ไทยชั้นนำระดับโลก ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคมชุมชน

        สำหรับจังหวัดขอนแก่น โออาร์ มีคลัง ปิโตรเลียมขอนแก่นที่อยู่ร่วมกับชุมชนจังหวัดขอนแก่นมาอย่างยาวนาน โดยเป็นคลังหลักในการจ่ายน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเลียมเหลวให้กับพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างได้อย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน โดย โอ อาร์ ได้ยึดมั่นในเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงาน รวมถึงการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน โดยรอบพื้นที่คลัง ตามแนวคิดการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นเรื่องโซเชียล อินคลูซีฟเนส (Social Inclusiveness) คือ การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) ไทยและสังคมชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ ออกแบบรูปแบบธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทกุพื้นที่ที่ โออาร์ เข้าไปดำเนินธุรกิจ

        ทั้งนี้โออาร์ ได้สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในจังหวัดขอนแก่นมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ โออาร์ อาสาสานสุข เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนตร์ฟรี และจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนต่าง ๆ โครงการมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงโครงการโรงทานงานพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคณู ปริสทุโธ) เป็นต้น ปัจจุบัน โออาร์ ดำเนินธุรกิจโดยมีการเติบโตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งสถานีบริการน้ำมัน พีทีทีเสตชั่น (PTT Station) ที่มีจำนวนรวมกว่า 2,100 แห่ง ร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน ที่มีจำนวนรวมกว่า 3,000 สาขา ใน 10 ประเทศ ทั่วโลก รวมทั้งผลิตภัณฑ์หล่อลื่น พีทีที ลูบริแคนท์ส (PTT Lubricants) ที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 10 ปี และส่งออกไปแล้วยัง 42 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ โออาร์ พร้อมแล้วที่จะนำแบรนด์ โออาร์ และ SMEs ไทย ร่วมกันก้าวไกลไปขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตทั้งในประเทศไทย และในเวทีระดับโลก เพื่อเป็นแบรนด์ไทยที่สร้าง ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศต่อไป “TOGETHER FOR BETTERMENT รวมพลัง ร่วมสร้าง เพื่อทุกวันที่ดีขึ้น"