สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นแจงปมกรณีมีข่าวเงินหาย 400 ล้าน ยืนยันมีความมั่นคงสูง ไม่ล้มแน่นอน สินทรัพย์กว่า 27,000 ล้านบาท   สามไตรมาสแรกของปี 2562 สหกรณ์ฯมีกำไร  807.96 ล้านบาท สิ้นปีคาดกำไร 1200 ล้านบาท

      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ชั้น 3  ได้มี ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด  ร่วมกับ นายทนงศักดิ์ วังสงค์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด และนายอาสา คัมภิรา รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  จำกัด เปิดแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานภาพสินทรัพย์ และผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดพร้อมกับตอบข้อซักถามกรณีที่เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นได้สูญหายไปกว่า 400 ล้านบาท ต่อสื่อมวลชนทุกแขนง

            ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น จำกัด กล่าวถึงประเด็นเงินสหกรณ์ฯ หายไป 400 ล้าน สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่วิสามัญที่โรงแรมรอยัลนาคารา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562  ที่ผ่านมา  ซึ่งตนเองเพิ่งได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัดคนใหม่  และในวาระอื่นๆ ของวาระการประชุมนั้น ปรากฏว่าในที่ประชุมได้มีผู้แทนสมาชิกสอบถามว่าได้มีเงินสหกรณ์หายไปนอกระบบ 400 กว่าล้านบาทจริงหรือไม่ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการตอบคำถามดังกล่าวแต่อาจจะไม่ชัดเจนเพียงพอ เพราะต้องตรวจสอบกับทางธนาคารให้แน่นอนเสียก่อน ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน คือภายในวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายนนี้ทุกอย่างต้องชัดเจน สามารถชี้แจงสมาชิกได้รับทราบ

         ดร.อนุศาสตร์ยังกล่าวต่ออีกว่า ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้กำหนดเปิดการประชุมสมัยวิสามัญขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ  ไคซ์ KICE  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยจะมีผู้แทนสมาชิก 392 คน และคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะทำงานซึ่งได้มาในวันดังกล่าว จะได้มีเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นไม่ต้องกังวล ขอยืนยันว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่นมีความมั่นคงไม่ล้มแน่นอน และในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 นี้จะมีการปันผลเฉลี่ยคืนให้สมาชิกตามปกติ

      " ซึ่งมั่นใจว่าในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 นี้ทุกอย่างน่าจะกระจ่างชัดเจน และขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ไม่ต้องกังวลแห่ถอนเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด มีความมั่นคงไม่ล้มแน่นอน และในเรื่องการปันผลเฉลี่ยคืนในเดือนกุมภาพันธุ์ยังคงเป็นไปตามปกติ กำไรสามไตรมาสแรกของปี 2562 มกราคมจนถึงเดือนกันยายน มีกำไร807.96 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปี ธันวาคม 2562 จะมีกำไรกว่า 1200 ล้านบาทแน่นอน "     
ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดขอนแก่น  กล่าวทิ้งท้าย
ในส่วนของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด การดำเนินกิจการสิ้นไตรมาสที่สาม  เดือนมกราคม-กันยายน 2562 สถานภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด สามไตรมาสของบัญชี  มีผลการดำเนินงาน ดังนี้   
จำนวนรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรสะสม รายได้ 1,170.97 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 363.01 ล้านบาท กำไรสะสม 807.96 ล้านบาท   
.          สามไตรมาสแรกของปี 2562 สหกรณ์ฯมีกำไร  807.96 ล้านบาท โดยมีกำไรทั้งสิ้น 807.96  ล้านบาท           

               ในส่วนสถานภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2562  จำนวนสมาชิกสามัญมี 18,026 ราย จำนวนสมาชิกสมทบ 1,528 ราย เงินรับฝากประจำ 68,481,760.26 บาท  เงินรับฝากออมทรัพย์ 48,289,729.53 บาท เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2,753,029,275.52 บาท เงินให้กู้สามัญ 22,705,061,555.12 บาท เงินให้กู้ฉุกเฉิน 1,902,401,190.79 บาท เงินให้กู้พิเศษ 714,275,780.32 บาท ทุนเรือนหุ้น 11,789,8454,490.00 บาท ทุนสำรอง 1,374,572,711.40 บาท ทุนรักษาระดับอัตราปันผล 35,656,756.68 บาท ทุนสาธารณประโยชน์ 22,288,036.12 บาท กองทุนเร่งรัดหนี้สิน 13,130,548.00 บาท กองทุนครูของแผ่นดิน 4,202,845.00 บาท กองทุนสวัสดิการ ก.ส.ค.143,616,000.00 บาท กองทุนสวัสดิการ ก.ส.ส. 2,523,715,613.11 บาท กองทุนป้องกันความเสี่ยง กปส. 220,731,000.00 บาท ทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก 6,607,100.00 บาท รวมทุนดำเนินงาน 27,294,458,889.90 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสตางค์)   

             โดยสรุปสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ปัจจุบันมีสมาชิก 19,554 คน มีสินทรัพย์ 83 รายการ เป็นวงเงิน 27,000 ล้านบาท มีหนี้สิน 40 รายการ 12,265 ล้านบาท เป็นเงินฝาก/เงินกู้ยืมทุน รวม 7 รายการวงเงิน 12,245 ล้านบาท สินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน+ทุน การบริการเงินกู้ทุกประเภทเป็นเงินเท่ากับ 26,000 บาท เงินดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวนเงิน 800 ล้านบาท ทรัพย์สินที่เป็นที่ดิน 15 ไร่ 1 งาน มูลค่า 500 ล้านบาท