พิธีลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)  "การสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและระบบติวข้อสอบ online ให้กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3

           เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ได้มีการพิธีลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)  "การสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและระบบติวข้อสอบ online ให้กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น " ณ ห้องประชุมเบญจรงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  โดยมี ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน 124 แห่ง เข้าร่วมลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้

         

คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด กล่าวว่า   เนื่องด้วยบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เล็งถึงความสำคัญของเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและสถาบันการศึกษา จึงได้พัฒนาระบบโปรแกรม Greekzone ขึ้นภายใต้  Smart Education ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Khonkaen Smart City ซึ่งระบบโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยลดการขาดโอกาสในการได้รับความรู้ให้ประชาชนในทุกระดับในการได้รับความรู้สามารถเข้าถึงความรู้ไต้ง่ายๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความมั่นคงปลอดภัย ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครูผู้สอนสามารถเข้าถึงคะแนนของนักเรียน วิเคราะห์และประเมินผลการสอนของนักเรียนได้จากรายงานคะแนนการทำแบบทดสอบของนักเรียนได้ง่าย ลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุนในการสอนและติวสอบ นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้นบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี

      การลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ(Mou) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและระบบติวข้อสอบ Online ให้กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น
ระบบโปรแกรม สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (English) และระบบติวข้อสอบออนไลน์ให้กับโรงเรียนภายในจังหวัดขอนแก่น  โปรแกรมดังกล่าวจะช่วยลดการขาดโอกาสในการได้รับความรู้ ให้นักเรียนประชาชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ฐานะอะไร ก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายๆผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความมันคงปลอดภัย ผู้สอนก็ยังสามารถเข้าถึงคะแนนประเมินผลการสอนของนักเรียนได้จากรายงานคะแนนการทำของนักเรียน วิเคราะห์แบบทดสอบของนักเรียนได้ ลดเวลาการทำงาน ลดต้นทุน ในการสอนและการคิวสอบ
ในส่วนของสถาบันการศึกษาสามารถประเมินการสอนของผู้สอน ได้ด้วยข้อมูลที่ถูกรวบรวม
ไว้ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับสถาบันได้อีกด้วย

."  บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไต้สร้างประโยชน์แก่ประชาชน นักเรียน ครู อาจารย์ ยกระดับการศึกษาของจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในการมีส่วนร่วม Khonkaen Smart City สู่การเป็นผู้นำด้าน Khonkaen Smart City ของประเทศต่อไป "   คุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด กล่าวในที่สุด

ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีใจความว่า    เรียนท่านสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๓ และท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

จากการรายงานความเป็นมาและรายละเอียดของโครงการโดยสังเขปโดยท่านสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย กรรมการผู้จัดการบริษัทไอตีใดรฟ์  จะเห็นได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานในทุกภาคส่วนทั้งของภาครัฐและเอกชน ต่างก็มองเห็นความสำคัญอย่างยิ่งยวดของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Infomation and Communication Technology) หรือที่เรียกกันอย่างสั้นและย่อว่า ICT ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้และแสวงหาองค์ความรู้ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน ดังที่ทุกท่านทราบกัน

จากเหตุผลที่ได้กล่าวเบื้องตัน ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถแสวงหาและใช้ความรู้ได้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในโลกของอินเตอร์เน็ต เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านงบประมาณจึงทำให้เกิดอุปสรรคและปัญหาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้บริการโดยภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีจำนวนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีจำนวนครูไม่ครบชั้น เนื่องจากมีการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน ครูหนึ่งคนต้องสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือ
หลายชั้นหรือคละชั้น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และสำนักงานเขตพื้นที่จึงได้พยายามแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยใช้ประโยชน์จากการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ทางอินเตอร์ มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน แต่ยังพบว่ามีปัญหาในการจัดการเรียนรู้เนื่องจากองค์ความรู้มีความกว้างขวางและลึก อยู่อย่างกระจัดกระจาย

จากแนวทางและเป้าหมายในการพัฒนากรศึกษาสู่ Smart  Education ของบริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด นับว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องและสนองตอบต่อความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการและไม่มีที่สิ้นสุด ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ระบบการสอนของครูขยายของเขตได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โรงเรียนจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในบางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรอันจะส่งผลให้การศึกษาของโรงเรียนสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นSmart City ในทุกด้าน ผู้เรียนก้าวสู่การเป็น Smart People ของจังหวัดและประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสนี้ กระผม ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ ขอขอบคุณท่านประธานบริษัท ท่านกรรมการผู้จัดการ เจ้าหน้าที่บริษัทไอดีไดรฟ์ จำกัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น รวมทั้งขออนุมทนาในความเมตตาที่ทนให้โอกาสโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการอันมีประโยชน์ยิ่งนี้

     

กระผม ดร.ไพโรจน์ อักษรเสือ ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ ในสังกัด ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ความรักความหวังดีและสิ่งที่ทนมอบให้อย่างดุค่ และคุ้มประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

      ท้ายที่สุดนี้กระผมขออาราธนาคุณพระรัตตรัย และอธิษฐานจิตขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆที่มีอยู่ในสากลโลก ให้คุ้มครอง ปกปักรักษา อำนวยอวยพรให้ทุกทนมีความสุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคภัยเบียดเบียนตลอดชั่วอายุขัย
บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้ว ผมขอเปิดการประชุมลงนามบันทึกตกลงความเข้าใจ (Memorandum of Understanding)"การสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและระบบติวข้อสอบOnline ให้กับโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ณ บัดนี้ ขอบพระคุณครับ